Annons
Annons
Återvinna / Återvinn / Avfallsmängderna fortsätter minska

Avfallsmängderna fortsätter minska

Avfalls-mängderna fortsätter minska

De svenska miljömålen är till stor del uppnådda, bland annat har man lyckats minska avfallsmängderna. Förra året minskade mängden hushållsavfall, likaså året innan. Målet var att minst 50 % av hushållsavfallet skulle återvinnas genom materialåtervinning, och år 2010 återvanns ca 49 %.

Insamling och behandling av källsorterat matavfall ökade med 20 % 2010 jämfört med 2009. Hela 163 kommuner samlar in källsorterat matavfall, och ytterligare 70 kommuner har planer på att införa system för källsortering av matavfall.

Svensk avfallshantering handlar allt mer om att minimera mängden avfall, vilket eftersträvas både i Sverige och Europa. Det är också viktigt att ta hand om det avfall som faktiskt uppstår och här har metoderna utvecklats så att vi i Sverige har en miljöriktig och hållbar avfallshantering. Sverige är en av de ledande nationerna inom avfallshantering – vi återvinner hela 99 procent av vårt hushållsavfall som energi eller material.

Källa: Avfall Sverige

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy