Annons
Annons
Ekonomi / Ekonomi / Regler för Etikfonder

Regler för Etikfonder

Regler för etikfonder

Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF, skärper kraven för hur etikfonder får marknadsföras. "Marknadsföringen ska vara sann och det måste finnas en tillförlitlig kontrollfunktion av att placeringspolicyn efterlevs", säger Axel Edlig, ordförande i nämnden.

Miljö- och klimatfrågor blir liksom sociala frågor allt viktigare över hela världen. På fondområdet har begreppet etiska fonder med negativt urval, till exempel att man undviker att investera i företag som sysslar med vapen, alkohol eller tobak, alltmer ersatts av begrepp som hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Utvecklingen går mot placeringar utifrån positiva urvalskriterier, i företag som i sin produktion tar särskilda etiska, miljömässiga, sociala eller andra liknande hänsyn. Det kan också vara så att en fond utifrån dessa kriterier aktivt försöker påverka bolagen i önskad ansvarsfull riktning, genom att till exempel delta och agera vid bolagsstämmor eller att söka dialog direkt med företagsledningar och ägare.

För att fondspararna ska ges en möjlighet att bedöma om en fond motsvarar deras krav på exempelvis miljömässigt eller socialt ansvar måste fondbolagen lämna tydlig och lättillgänglig information. Mot denna bakgrund har ENF sett över sitt vägledande uttalande från 2004 om etikfonder.

"Spararna har självklart rätt att kräva att marknadsföringen från fondbolagen är sann och informativ så att den kan ligga till grund för köpbeslut. Transparens från bolagens sida kring det särskilda ansvarstagandet är därför väldigt viktig. Dessutom måste det finnas en tillförlitlig kontroll av att fondbolagens placeringspolicy verkligen efterlevs. Också detta ska vara synligt för utomstående. I det nya uttalandet skärper vi kraven på fondbolagen i dessa avseenden", säger Axel Edling, ordförande i nämnden.

För att i marknadsföringen få ange att en fond placerar enligt särskilda etiska, miljömässiga eller sociala hänsyn ska en rad kriterier vara uppfyllda, enligt det nya uttalandet. Däribland dessa fem punkter:

1. Fondbolaget måste ha en väl definierad process för att välja ut sina placeringar.

2. Fondbolaget måste löpande kontrollera och säkerställa att den urvalsprocessen följs.

3. Kravet skärps på hur stor andel av omsättningen i det bolag där placeringen sker, eller i den koncern där bolaget ingår, som får avse verksamhet som inte lever upp till de särskilda krav som fondbolaget ställt upp.

4. Fondbolaget ska tydligt och lättillgängligt redovisa sin placeringspolicy för fonden där även information om urvalskriterier, omsättningsgränser, urvalsprocess och uppföljningsrutiner ska ingå. I marknadsföringen ska det tydligt framgå var kunden kan ta del av den informationen. Den ska alltid gå att få i skriftlig form.

Artikel i samarbete med

Placera.nu

5. I både årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska fondbolaget redovisa hur placeringspolicyn uppfyllts. Har några avvikelser skett, ska fondbolaget informera om vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med dessa.

Av: Jesper Strandberg

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre | större

security code
Skriv bokstäverna ovan i textrutan nedanför


busy

Populära artiklar